ჩვენ გთავაზობთ გონივრულად სწრაფად ეფექტურად ვალის დაბრუნებას

We offer smart fast effective debt recovery

  • დავალიანების მოთხოვნის უფლების დათმობა ცესიით
  • დავალიანების მართვა და დამუშავება კოლექტორულად
  • ვალის დაბრუნება და დავალიანების დაფარვის მონიტორინგი