Შესვლა (LOGIN)

რეგისტრაცია (REGISTER)

რეგისტრაცია (შესვლა) – დავალიანების დარეგისტრირება- ფულის დაბრუნება
(Register (Log in) – register debt – get your money)